Ako chcú politici po voľbách meniť verejnú správu

od autora: | 15 mája, 2020

Kvalitná a efektívna verejná správa je spolu s udržateľnými verejnými financiami, zdravým podnikateľským prostredím a kvalitným vzdelávaním jedným z hlavných predpokladov rozvoja modernej spoločnosti. Potreba reformovať verejnú správu je trochu v tieni marketingovo zaujímavejších tém vo volebných programoch a v celkovej predvolebnej komunikácii strán a hnutí.  Napriek tomu sme sa pokúsili vystopovať v dostupných podkladoch, ako sa s témou vyrovnali.

V rámci verejnej správy je možné definovať minimálne desať veľkých problémov, ktoré je potrebné začať riešiť, ale pre účely porovnania pripravenosti a ochoty politikov zaoberať sa touto problematikou sme vybrali tri – podľa nášho názoru v súčasnosti najakútnejšie:

  • Zvrátiť trend rastu počtu zamestnancov vo verejnej správe – podľa oficiálnych údajov zverejnených tlačovým odborom Úradu vlády Slovenskej republiky narástol počet zamestnancov vo verejnej správe zo 173.763 ľudí v roku 2014 na 256.600 zamestnancov v roku 2019,
  • Výrazne obmedziť „rezortizmus“ v riadení ústredných orgánov štátnej správy,
  • Podporiť tých zamestnancov verejnej správy, ktorí sa rozhodnú odhaliť korupčné správanie riadiacich pracovníkov a tých ľudí v pozadí, ktorí ich riadia.

Ochota/odvaha riešiť prezamestnanosť vo verejnej správe

Určite by bolo nerozumné očakávať, že niektorá z kandidujúcich politických strán priamo vo svojom programovom dokumente napíše, že chce výrazne znížiť počet zamestnancov pracujúcich vo verejnej správa. Napriek tomu sme sa o to pokúsili a hľadali nejaké odkazy, ako sa hovorí, aj medzi riadkami.

Politická strana/hnutie Návrhy súvisiace s témou vo volebnom programe Hodnotenie
SMER Strana nemá verejne dostupný volebný program, preto nemáme čo hodnotiť. Je to škoda, pretože vieme, že v strane a jej blízkosti sú ľudia, ktorí vedia a aj chcú s prezamestnanosťou vo verejnej správe niečo robiť. 0
Za ľudí Potrebe riešenia prezamestnanosti sa strana vo svojom volebnom programe veľmi opatrne dotkla v časti „Efektívny štát, silné regióny“, presnejšie v jej úplnom závere.„Vykonáme audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti, odstránime duplicity v organizačných štruktúrach, čo prinesie znižovanie nákladov ústrednej štátnej správy na výkon činností a zvyšovanie transparentnosti štátnej správy“. Napriek použitiu pre širokú verejnosť menej zrozumiteľných pojmov si môžeme túto tézu smelo „preložiť“ aj tak, že strana je ochotná podporiť znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe. 5
ĽSNS Na stránke %LSNS sme objavili dokumente „Desatoro ĽS Naše Slovensko“ pričom sa zdá, že je to jediný oficiálny podklad pripomínajúci volebný program. Na tak prízemnú a nepodstatnú tému, ako je vyriešenie prezamestnanosti vo verejnej správe, sa v texte dokumentu nenašlo ani jedno desatoro. 0
Progresívne SPOLU Program koalície sa témy dotýka v časti „Rozvoj regiónov a verejná správa“. V bode 4.4. sa píše:„Reorganizujeme ministerstvá tak, aby svojím moderným rozložením mohli lepšie reagovať na nové výzvy a problémy 21. storočia, za predpokladu nemenného počtu ministerstiev.“A v ďalších bodoch nasleduje výnimočne podrobný prehľad návrhov konkrétnych zmien kompetenčného zákona.Chceme veriť, že o tom, že navrhované opatrenia musia mať dopad na počet zamestnancov vo verejnej správe sa v programe mlčí len z taktických dôvodov.Pri čítaní volebného programu koalície sme mali občas strach, či toľko nových ministerstiev sa naozaj podarí vytvoriť bez navýšenia ich počtu, ako sľubujú. Ale buďme pozitívni a verme. 5
Sme rodina Takmer v závere volebného programu hnutia je krátka časť, v ktorej sa spomína verejná správa. K téme znižovania počtu zamestnancov verejnej správy sa hnutie vyjadrilo veľmi jasne, hoci len v deklaratívnej forme:„budeme presadzovať zoštíhlenie štátnej a verejnej správy. Zlúčenie jednotlivých štátnych a verejných inštitúcií a ich kompetencií.“Škoda, že sa nepíše trochu viac o spôsoboch, ako by chceli tento nepochybne pozitívny obrat dosiahnuť. 3
Obyčajní ľudia V tých textoch, ktoré sú zverejnené na webe strany pod hlavičkou „program“, sa o potrebe riešiť prezamestnanosť vo verejnej správe nepíše ani slovo. Predpokladáme, že tieto texty sú aktuálne a platia pre tieto voľby, lebo program, ktorý sa dá stiahnuť, je z roku 2016. 0
KDH V časti 9.3. volebného programu hnutie sľubuje, že:„V prvom rade vykonáme audit (ne)potrebnosti štátnych orgánov a inštitúcií z hľadiska posúdenia spoločenského osohu pre občanov, ako aj posúdenia nákladov koľko to občanov stojí. Štátny orgán a verejná inštitúcia bude musieť preukázať, že prináša viac spoločenského osohu ako spoločenských nákladov. Ak to nedokáže preukázať na uspokojivej úrovni, vyhodnotíme opodstatnenosť jej existencie. Systém štátnych orgánov a ich štruktúra v porovnaní s inými vyspelými krajinami je prebujnelá.“ Odhodlanie hnutia pustiť sa do tejto práce a najmä otvorene sľúbiť spochybnenie existencie nepotrebných inštitúcií v programe hodnotíme veľmi vysoko a taktne nezdôrazňujeme reálnosť uskutočnenia takto ambiciózneho cieľa v rozumnom čase.V rovnakej časti o pár odstavcov ďalej píšu viac o tom, ako to chcú dosiahnuť, keď hovoria, že: „Vykonáme personálny audit štátneho aparátu a nastavíme systemizáciu verejného sektora podľa skutočných potrieb jednotlivých verejných segmentov. Zastávame politiku menšieho počtu kvalitných zamestnancov, ale lepšie ohodnotených (min. na úrovni súkromného sektora).“K zámerom hnutia súvisiacim s optimalizáciou verejnej správy definovaným vo volebnom programe niet, čo dodať, naša spokojnosť sa prejavila aj v hodnotení. 9
SAS Vo volebnom programe SaS v časti „Štíhly štát“ sa píše:„Doterajšou praxou pri „riešení“ problémov bolo často vytváranie nových úradov alebo organizačných jednotiek, prípadne prijímanie nových zákonov. Často však ostali zachované staré útvary alebo predpisy regulujúce danú oblasť. Aj z tohto dôvodu je štátna správa prebujnená úradmi. Je preto nevyhnutné zredukovať počet nadbytočných úradov, zrušiť duplicitné útvary a kľúčové politiky sústrediť na príslušné ministerstvá alebo Úrad vlády SR.“SaS má v pláne dokončiť optimalizáciu procesov v štátnej správe (opatrenie č. 11 v časti Štíhly štát) a napriek tomu, že nepíšu priamo o znižovaní počtu zamestnancov z kontextu navrhovaných opatrení je jasné, že k tomu zákonite musí prísť. 8
SNS Strana nemá k voľbám 2020 zverejnený volebný program. 0

 

Potlačenie rezortizmu v riadení verejnej správy

Mnohé témy, ktoré je potrebné v našom štáte prostredníctvom celej verejnej správy vyriešiť, majú prierezový charakter, t.j. na ich úspešné vyriešenie je potrebná súčinnosť viacerých a niekedy aj všetkých rezortov. Situáciu komplikuje aj fakt, že aj mnohé, na prvý pohľad jasne vnútrorezortné zmeny, majú rovnako prierezový charakter, čiže na ich realizáciu nestačí len rozhodnutie šéfa jedného rezortu.

Dlhodobo sa u nás nedarí realizovať prierezové reformy a politiky. S podobným problémom sa stretávajú aj v ďalších štátoch, nie je to iba náš problém, jeho riešenie v našich podmienkach komplikuje jav, ktorý možno nepresne nazývame „rezortizmus“. Rezortizmus  spočíva v dočasnom totálnom „sprivatizovaní“ rezortu a inštitúcie, ktorú daná politická strana dostane do pôsobnosti po voľbách. Nateraz necháme bokom zhubné následky, aké rezortizmus v jeho najprimitívnejšej podobe zanecháva na hospodárení rezortu, to je samostatná téma.

V tejto analýze sa zameriavame na identifikovania intenzity vnímania potreby riešenia rezortizmu v programoch strán a hnutí a na hľadanie návrhom smerujúcich k jeho odstráneniu.

Politická strana/hnutie Návrhy súvisiace s témou vo volebnom programe Hodnotenie
SMER Strana nemá verejne dostupný volebný program, preto nemáme čo hodnotiť. Je to škoda, pretože vieme, že v strane a jej blízkosti sú ľudia, ktorí vedia a aj chcú s rezortizmom vo verejnej správe niečo robiť. 0
Za ľudí Aj tejto témy sa strana vo svojom volebnom programe venovala v časti „Efektívny štát, silné regióny“, presnejšie v jej úplnom závere.„V rámci zmeny zákona o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy navrhneme, kto bude organizačne a kompetenčne plniť úlohu moderného centrálneho koordinačného orgánu so zodpovednosťou za rôzne štátne politiky s prierezovým dosahom.“Strana opatrne, ale pre zainteresovaných jasne hovorí, že vybrané „politiky“ má zmysel riadiť „nadrezortne“, čo je v našich podmienkach mimoriadne dôležité opatrenie podmieňujúce zmeny v kvalite a efektívnosti verejnej správy. 6
ĽSNS V dokumente „Desatoro ĽS Naše Slovensko“ sa pre tak prízemnú a nepodstatnú tému, ako je vyriešenie zhubného vplyvu rezortizmu na celú spoločnosť opäť nenašlo ani jedno desatoro. Nečudujeme sa, veď bolo treba spomenúť naozaj dôležité oblasti a témy, obzvlášť upozorňujeme na „desatorá“ čísla  5, 6 a 10, ak by ste si chceli vyhľadať tento dokument. 0
Progresívne SPOLU V časti volebného programu strany nazvanej „Rozvoj regiónov a verejná správa“, konkrétne v bode 4.1. čítame:„Posilníme koordináciu dôležitých a prierezových tém ustanovením štátnych tajomníkov a štátnych tajomníčok Úradu vlády, rešpektovaním princípu nezvyšovania celkového počtu štátnych tajomníkov a štátnych tajomníčok.“ Áno, aj toto je jedno z možných riešení tejto podľa nášho  názoru jednej z najväčších pliag, ktoré desaťročia sužujú náš verejný život. Či, to najsprávnejšie, o tom je možné diskutovať, ale zdá sa, že koalícia si problém škodlivosti rezortizmu uvedomuje. V tomto názore nás utvrdil aj text v bode 4.9., kde koalícia avizuje zámer vytvoriť Centrum pre štátnu službu, ktoré by mohlo byť predzvesťou vytvorenia podobne dôležitých Centier pre ďalšie dôležité oblasti riadenia verejnej správy. 7
Sme rodina Zdá sa, že hnutie s reformou verejnej správy zameranou aj na potlačenie rezortizmu v správaní sa jednotlivých inštitúcií vo svojom volebnom programe nepočíta. 1
Obyčajní ľudia V tých podkladoch, ktoré sme boli schopní čítať na webe strany, nie sú uvedené žiadne opatrenia súvisiace s touto analyzovanou témou. 0
KDH V texte volebného programu KDH sme návrhy smerujúce k riešeniu rezortizmu v riadení verejnej správy nenašli. Čo je škoda, pretože v opačnom prípade by hnutie bolo v celkovom hodnotení pripravenosti seriózne riešiť verejnú správu veľmi vysoko. 1
SAS Vo volebnom programe SaS v časti „Štíhly štát“ veľmi trefne identifikovali nedostatky fungovania verejnej správy:·       absencia riadenia a koordinácia kľúčových verejných politík a ich vyhodnotenie,·       množstvo úradov a administratívnych zložiek samosprávy a štátu na miestnej, ako aj na ústrednej úrovni, vysoké výdavky na tzv. údržbu úradov,·       prehadzovanie si zodpovednosti medzi úradmi pri výkone svojich kompetencií,·       rozhodovanie o zásadných politikách a zmenách zákonov na základe politických kompromisov
a bez zohľadnenia dát a dôkazov.A ďalej sa v programe navrhuje: „

Je preto nevyhnutné zredukovať počet nadbytočných úradov, zrušiť duplicitné útvary a kľúčové politiky sústrediť na príslušné ministerstvá alebo Úrad vlády SR. Navrhujeme, aby realizácia kľúčových verejných politík bola jednotne koordinovaná medzi štátnymi orgánmi na základe reálnych dát a priebežne hodnotená. Úrad vlády sa posilní ako koordinačný orgán vo vzťahu k ministerstvám a ústredným orgánom štátnej správy, aby ich politiky a aktivity boli kompatibilné. V
praxi to znamená, že Úrad vlády SR, ako základ tzv. centra vládnutia (Centre of Government, CoG),141 bude poskytovať expertízu a dáta pre prierezové politiky a bude presadzovať jednotné štandardy na ich implementáciu naprieč rezortmi.“

Niet čo dodať, program strany dokonale zohľadňuje potreby na riešenie tejto témy.

10
SNS Strana nemá k voľbám 2020 zverejnený volebný program. 0

 

Protikorupčné opatrenia

Žiadna politická sila si dnes dovolí nebojovať proti korupcii, čo sa prejavilo aj vo volebných programoch väčšiny z nich. Politické strany a hnutia sa pretekajú v tom, ako chcú trestať korupčné správanie, skvalitniť súdnictvo, prokuratúru, políciu. My sme hľadali názory strán a hnutí na to, ako chcú riešiť úplný začiatok, čo v prípade korupcie predstavuje samotné odhalenie kriminálneho správania a v konečnom dôsledku samotného zločinu.

Ako sme už spomínali, vo verejnej správe pracuje 250 tisíc ľudí, z nich určite minimálne 10% zásadne nesúhlasí s tým, čo nominanti rôznych temných síl z pozadia v ich inštitúciách počas určitého obdobia vystrájajú. Z tých 25 tisíc spravodlivých určite 10% by bolo schopných „nemlčať“, ale z nejakého dôvodu stále mlčia. A tolerujú.

Veľké korupčné podvody a lúpeže sa nedajú vo verejnom sektore robiť utajene, bez toho, aby o nich vedeli ľudia, ktorí nie sú priamo zainteresovaní na týchto zločinoch. Najväčšou pliagou nie sú tí, ktorí verejné manažérske funkcie zastávajú, ale najmä tí, ktorí ich do týchto funkcií so zámerom organizovane kradnúť, dosadzujú.

 

Politická strana/hnutie Návrhy súvisiace s témou vo volebnom programe Hodnotenie
SMER K dnešnému dňu (7.1.2020) sme nenašli online verziu programu strany SMER-Sociálna demokracia. 0
Za ľudí Boju proti korupcii je venovaná jedna samostatná časť programu strany.Z pohľadu fungovania verejnej správy sú zaujímavé návrhy súvisiace so sledovaním etiky správania verejných funkcionárov a zavedením osobnej zodpovednosti za zlé rozhodnutia.Strana vo svojom programe spomína aj ďalšie opatrenia zamerané na potláčanie korupčného správania.V programe sme nenašli zmienky o podpore „samočistenia“ verejnej správy v dôsledku odhaľovania korupčných zločinov samotnými pracovníkmi verejnej správy. 5
ĽSNS V dokumente „Desatoro ĽS Naše Slovensko“, ktorý zjavne máme považovať za program strany, sa nachádza hneď prvé desatoro v nasledovnom znení: „Donútime politikov niesť̌ zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika viac nebola najorganizovanejšou zločineckou profesiou. Zavedieme trestný postih politikov a vysokých štátnych úradníkov za zneužitie právomoci, a to aj z nedbanlivosti. Prijmeme súhrn účinných zákonov na preukazovanie pôvodu majetku a prešetríme privatizáciu. Rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu.“Chceme byť spravodliví a chceme veriť, že za týmito slovami sa ukrýva úprimná snaha bojovať s korupciou. Hoci sa nedozvieme veľa o konkrétnych opatreniach, ktoré by chceli prijať, už samotnú deklaráciu hodnotíme pozitívne.V programe sme opäť, podobne ako v predchádzajúcom prípade, nenašli zmienky o podpore „samočistenia“ verejnej správy v dôsledku odhaľovania korupčných zločinov samotnými pracovníkmi verejnej správy. 2
Progresívne SPOLU Na rozdiel od iných strán a hnutí, ktoré majú zverejnený volebný program, koalícia nemá samostatnú časť venovanú korupcii. Z textu programu je ale zrejmé, že obmedzovanie možností korupčného správania je hlavným dôsledkom ich prijatia, ako napr. v časti 4.10.:·       Presadíme dôsledné odpolitizovanie obsadzovania pozícií v štátnej a verejnej správe, ktoré sú stále v súčasnosti obsadzované politicky, hoci by na papieri mali byť apolitické.·       Dôsledne odpolitizujeme stredné a nižšie úrovne verejnej správy (nezávislé overovanie uchádzačov a uchádzačiek, z ktorých si úrady budú vyberať, posilniť postavenie a právomoci Centra pre štátnu službu, zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť za manipuláciu výsledkov výberových konaní). 5
Sme rodina Vo volebnom programe hnutia je korupcii venovaná časť IX. V texte je možné nájsť množstvo konkrétnych návrhov a iniciatív, ktoré môžu pomôcť potrestať už identifikovaných korupčných zločincov. Opatrenia voči korupcii v tom slova zmysle, ako sme zadefinovali pre účely tejto analýzy, program neobsahuje. 4
Obyčajní ľudia V časti „Verejná správa“ má strana uvedených niekoľko adresných opatrení, pričom sa veľmi konkrétne píše o potrebe novelizovať zákon o oznamovateľoch korupcie:„V súvislosti s oznamovaním korupcie a netransparentného nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami štátu navrhneme novelizáciu zákona o oznamovateľoch korupcie s cieľom zlepšiť a zvýšiť ich ochranu …“.Vyššie hodnotenie nedávame v tejto téme preto, lebo si nie sme istí aktuálnosťou zverejneného textu programu na webe. 7
KDH KDH sa aj v tomto vopred stanovenom kritériu hodnotenia volebných programov z pohľadu pripravenosti, či ochoty strán realizovať reformu verejnej správy, umiestni v našom hodnotení veľmi vysoko, pretože avizuje, že:„Podporíme efektívne fungovanie nezávislého Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.“ 8
SAS SaS v časti Štihly štát píše, že: „zjednotíme oblasť prevencie korupcie  na Úrad pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti“, čo v praxi znamená, že: „oblasť prevencie korupcie a budovania integrity bude zastrešovať jeden úrad s celonárodnou pôsobnosťou, ktorý bol vytvorený zákonom. Legislatívnou úpravou sa presunie táto agenda, ktorú v súčasnosti zastrešujú rôzne úrady: Úrad vlády, Národná kriminálna agentúra, Ministerstvo vnútra.“K téme nemáme  čo ďalej dodať. 9
SNS Strana nemá k voľbám 2020 zverejnený volebný program. 0

 

Celkové hodnotenie:

 

Programy jednotlivých strán a hnutí sme hodnotili v rozsahu stupnic od 1 po 10 bodov, kde:

0 – politická strana alebo hnutie nemá volebný program alebo sa danej témy v programe nevenuje,

10 – danú tému politická strana alebo hnutie definovala vo svojom volebnom programe optimálne z pohľadu hodnotiteľov.

 

Politická strana/hnutie Hodnotenie Počet zamestnancov Rezortizmus Korupcia
SMER 0 0 0 0
Za ľudí 16 5 6 5
ĽSNS 2 0 0 2
Progresívne SPOLU 17 5 7 5
Sme rodina 8 3 1 4
Obyčajní ľudia 7 0 0 7
KDH 18 9 1 8
SAS 27 8 10 9
SNS 0 0 0 0

 

Z celkových dosiahnutých výsledkov vyplýva:

 

  • K realizácii zmysluplnej reformy verejnej správy má po posúdení návrhov vo volebných programoch kandidujúcich strán a hnutí výrazne najbližšie strana SaS, ktorá nie len vníma potrebu riešiť všetky tri vybrané témy, ale ľudia, ktorí program písali, poznajú súčasný stav a vedia, ako naň nadviazať,
  • Tri ďalšie politické subjekty chcú v zmysle tejto analýzy realizovať zmysluplné kroky v reforme verejnej správy, na rozdiel od SaS o svojich zámeroch a plánoch nekomunikujú vo svojich programoch až tak otvorene a presne, ako by sme očakávali (týka sa to najmä Za ľudí a Progresívne SPOLU) alebo niektorú z hodnotených oblastí v programe neriešia takmer vôbec (to je prípad KDH v téme „rezortizmus“),
  • Obyčajní ľudia a Sme rodina v hodnotení bodovali, Obyčajní ľudia hlavne v téme „korupcia“, Sme rodina v každej téme, ale s nízkym bodovým ziskom. V oboch prípadoch je zrejmé, že reforma verejnej správy nepatrí medzi ich programové priority,
  • Škoda, že SMER nemá zverejnený program, lebo vieme, že v strane a jej okolí je pár ľudí, ktorí vedia a chcú s analyzovanými témami niečo robiť, ale oficiálne nemáme čo hodnotiť,
  • Pre ĽSNS reforma verejnej správy nie je vo volebnom programe (ak tak chceme veľkodušne volať zverejnený dokument „Desatoro…“) žiadnou prioritou. Trochu „povinnej jazdy“ v jednom desatoru o korupcii a ináč sme nič k analyzovaným témam nenašli.
  • SNS nemá zverejnený volebný program a vôbec netušíme, aké majú v strane v súvislosti s verejnou správou úmysly.

 Poznámka: Príspevok pôvodne vyšiel ako blog v TREND-e v januári 2020. Trend zneprístupnil blogové príspevky počas apríla, preto som sa rozhodol zverejniť niektoré texty na svojej osobnej stránke. V prípade, ak sa texty znovu objavia na stránke TREND-u, zmením toto svoje rozhodnutie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *